Polityka firmy

Dążeniem RAG jest zapewnienie, że oferowane wyroby będą spełniały wszystkie potrzeby i oczekiwania naszych aktualnych i przyszłych Klientów. Ponosimy pełną odpowiedzialność za to, że będą bezpieczne dla ich zdrowia i spełniały wymogi prawne. Naszym dążeniem jest to, aby wszystkie zamówienia naszych klientów były realizowane w uzgodnionych terminach i akceptowane w całości. Chcemy zwiększyć udział swoich wyrobów na rynku środkowoeuropejskim oraz w Polsce. Dążymy do doskonalenia sposobu pracy naszych pracowników, do zwiększenia wydajności oraz zwiększenia skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego systemu Jakości. Środkiem do realizacji tej strategii jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i Codex Alimentarius oraz standardów BRC.

Politykę Jakości Chcemy Realizować Przez:

  • Usprawnianie i doskonalenie form sprzedaży i obsługi Klientów.
  • Umacnianie wizerunku firmy jako organizacji kojarzącej się z wiarygodnością, rzetelnością i wysoką jakością oferowanych wyrobów zapewniających zadowolenie naszych Klientów m.in. poprzez wprowadzenie wysokiej standaryzacji produktów i opakowań.
  • Doskonalenie systemu pracy pracowników poprzez m.in. szkolenia oraz informatyzację pracy w firmie.
  • Skuteczną organizację pracy poprzez podział obowiązków i kompetencji w sposób pozwalający na identyfikację problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym wyrobów oraz skuteczne ich rozwiązywanie.
  • Stałe podnoszenie warunków sanitarno-higienicznych produkcji m.in. poprzez doskonalenie parku maszynowego, modernizacje i remonty hal produkcyjnych, magazynów oraz pomieszczeń biurowych.

Zarząd RAG gwarantuje realizację przyjętej Polityki Jakości poprzez działania organizacyjne, właściwą politykę personalną, zapewnienie środków finansowych oraz okresową analizę skuteczności i efektów podjętych działań. Wysoki poziom jakości produkowanych wyrobów to zadowolenie Klienta i gwarancja rozwoju Przedsiębiorstwa i jego pracowników w przyszłości.

Relacje z Klientami i Dostawcami:
– Podstawą trwałych i korzystnych stosunków handlowych jest dla nas równość, uczciwość i wzajemny szacunek.
– Dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty były zgodne z deklarowanymi parametrami oraz przepisami prawa.
– Nie akceptujemy żadnych innych środków i sposobów działania poza prawnie uznanymi.
– Praktyki korupcujne jakiegokolwiek rodzaju uważamy za niedopuszczalne.
– Traktujemy Klientów i Dostawców jako partnerów, współtworzących sukces rynkowy naszej firmy.

Relacje z Pracownikami:
– Zatrudniamy i awansujemy pracowników w oparciu o posiadane przez nich kwalifikacje, bez udziału jakiejkolwiek politycznej, rasowej, religijnej czy narodowościowej dyskryminacji, bez względu na płeć, wiek, stan cywilny czy ograniczenia nie dotyczące wykonywanej pracy.
– Przestrzegamy wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Staramy się tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.
– Zapewniamy regularną wypłatę godziwych wynagrodzeń w umówionych terminach oraz stosujemy system nagradzania Pracowników za wykonaną pracę.
– Przestrzegamy zasad dotyczących czasu pracy.
– Nie tolerujemy seksualnej, fizycznej, psychicznej lub jakiejkolwiek innej formy przemocy w stosunku do Pracowników.
– Stosunki z Pracownikami opieramy na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności każdego człowieka.

Relacje z Instytucjami Państwowymi i Samorządowymi:
– Przy swej działalności gospodarczej bierzemy pod uwagę interesy szerszego otoczenia społecznego.
– W komunikacji z organami Instytucji Państwowych posługujemy się informacjami zgodnymi z prawdą.
– Dbamy o właściwe prowadzenie księgowości i terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Instytucji Państwowych i Samorządowych.

Jesteśmy świadomi jak duży wpływ na środowisko i przyrodę może mieć działalność człowieka oraz jakie mogą być negatywne skutki tej działaności. Istotne dla nas jest aby te skutki były ograniczone do minimum. Jest to priorytet naszej firmy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W związku z tym:

Prowadzimy gospodarkę odpadami w taki sposób aby móc odzyskać te materiały, które mogą posłużyć jako surowiec wtórny. Odzyskujemy większość papieru i tektury oraz folii będącymi odpadami z procesu produkcji.

Współpracujemy z organizacją odzysku i recyklingu, która pozwala nam spełnić obowiązek odzyskiwania z rynku określonego prawem procenta wyemitowanych opakowań oraz obowiązek przeprowadzania publicznych kampanii edukacyjnych.

Staramy się zmniejszać emisję hałasu do środowiska poprzez instalowanie urządzeń tłumiących hałas.

Skrupulatnie nadzorujemy poziom emisji pyłów i gazów do środowiska oraz składamy terminowo raporty dotyczące emisji do odpowiednich instytucji.

Jesteśmy otwarci na innowacje oraz „zielone“ technologie.